سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
مدرسه علمیه فیضیه مازندران 
مدرس 
1388/07/01 
ادامه دارد 
فقه و اصول 
همکاری 
مدرسه علمیه فیضیه مازندران 
همکار پژوهش 
1389/07/01 
ادامه دارد 
پژوهش