تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
سطح 3 
1397 
مدرسی فقه و اصول 
مؤسسه آموزش عالی تربیت مدرس 
17.33 
سطح 4 
1397 
عمومی فقه و اصول 
حوزه علمیه قم 
14.00